Vedtægter

  Vedtægter For SEBBER IDRÆTSFORENING                                                                                                                                                    

  • 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Sebber Idrætsforening (SIF) 

Foreningens hjemsted er Klubhuset (Mødestedet), Valstedvej 29, Valsted, 9240 Nibe 

  • 2 Foreningens formål

Det er foreningens formål at fremme idrætten i Sebber og omegn 

  • 3 Medlemskab af organisation

Foreningen er medlem af DBU Jylland og Danske gymnastik- og idrætsforeninger (DGI), og hermed medlem af Danmarks Idræts Forbund, og som sådan underlagt disses love og regler.  

  • 4 Optagelse af medlemmer

Hovedbestyrelsen kan optage medlemmer, der aktivt ønsker at dyrke idræt 

inden for foreningens afdelinger samt medlemmer af Sebber I.F s støtteforening. 

Ved optagelse af nye medlemmer, der har udøvet sport i en anden forening 

eller klub, skal der foreligge gyldig spillecertifikat. 

Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræves samtykke fra 

forældre/værge. 

  • 5 Kontingent

Alle medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. 

Kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingent opkræves efter den enkelte afdelings retningslinjer. 

  • 6 Udmeldelse – Eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent 

til foreningen (gælder for alle afdelinger) frem til den dag, hvorfra udmeldelsen 

har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. 

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, kan hovedbestyrelsen 

med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. 

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt 

medlem af foreningen før vedkommende har betalt sin restance eller der er aftalt 

en afdragsordning. 

Hovedbestyrelsen kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver 

anledning dertil. Beslutningen herom kræver dog, at mindst 2/3 af hovedbestyrelsen 

har stemt for eksklusion. 

Vedkommende skal, inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft 

lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet 

om eksklusionen afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.  

I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling har medlemmet krav på 

at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som 

ved ændring af foreningens love jfr. § 16. 

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning 

kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet, som ved beslutning om eksklusion.